Sistemske konstelacije
za organizacije

Šta su sistemske konstelacije za organizacije?

Sistemske konstelacije za organizacije su mlađa sestra ili mlađi brat porodičnih konstelacija, razvijenih od strane Berta Helingera, nemačkog filozofa i terapeuta. U poslednjih 20 godina, organizacijske konstelacije su se razvile kao zasebna inovativna metoda rada sa liderima i organizacijama.  Ovaj razvoj desio se pre svega zahvaljujući radu Jan Jakob Stama i njegovog instituta u Holandiji. Danas, veliki broj najvećih svetskih kompanija koristi konstelacije kao sredstvo za organizacijski razvoja. 

Sistemske konstelacije podrazumevaju metod kreiranja „žive mape“ organizacijske dinamike koristeći osobe iz grupe da budu predstavnici važnih elemenata organizacijskog sistema. Na primer, oni mogu predstaviti elemente kao što su: izvršni odbor, generalni direktor, menadžment tim, odeljenje A, odeljenje B, klijenti, radnici u proizvodnji, prdajni tim, itd. Takođe, oni mogu predstavljati i neke važne koncepte za sistem, kao što su: ciljevi, strategija, uspeh, budućnost, rizik, svrha, itd.

Veoma je važno naglasiti da sistemske konstelacije NISU igranje uloga ili neka vrsta dramskog prikaza; sistemske konstelacije verodostojno predstavljaju sliku sistemske dinamike organizacije u formi „žive mape“. Ova „živa mapa“ može poslužiti liderima i članovima tima da bolje razumeju svoj sistem, da prepoznaju njegovo potencijal i da uvide šta treba uraditi da bi organizacija napredovala.

Kada se koriste sistemske konstelacije u radu sa organizacijama?

Postoji veliki broj organizacijskih pitanja ili izazova za čije rešavanje se mogu koristiti organizacijske konstelacije. Tipično, organizacijske konstelacije se koriste kada je neophodno bolje razumevanje organizacijske dinamike.

Neki od primera situacija kada se koriste sistemske konstelacije su:

  • Spajanje dve kompanije
  • Prevelika fluktuacija zaposlenih
  • Teškoće u donošenju nove strategije
  • Ulazak na novo tržište
  • Osećaj zaglavljenosti i manjak energije
  • Otpori prema promenama
  • Prekid komunikacije između pojedinih odeljenja
  • Transformacija iz porodičnog biznisa u korporaciju
  • Itd.

Testiranje budućih odluka u konstelacijama

Postoji i jedna posebna vrsta sistemskih konstelacija koja se koristi kada kompanija želi da testira potencijalne posledice nekih strateških odluka po kompaniju, ali i po njene klijente, uključujući postojeće, ali i potencijalne klijente. Ovaj tip konstelacija se naziva scenario konstelacije, i uključuje testiranje nekoliko mogućih strateških pravaca, odnosno scenarija. Uvidi stečeni u konstelaciji mogu biti od pomoću u donošenju konačne odluke. 

Sličan metod se koristi kada se testira novi aspekt nekog proizvoda ili brenda. Ove konstelacije se nazivaju brending konstelacije i takođe mogu biti veoma korisne za donošenje prave odluke.  

Pitate se da li su sistemske konstelacije ono što Vam treba?

Da saznate više o sistemskim konstelacijama i na koji način mogu biti od koristi za Vašu organizaciju, možete nam pisati. Biće nam drago da Vam ponudimo najbolje rešenje za izazove sa kojima se suočavate.